Vedtægter

Vedtægter for motorcykelklubben SMCC:

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen d. 25. november 2012.

   § 1

Sydjydsk MC Club (kaldet SMCC) er stiftet den 25. september 1968 på Kalvø Badehotel, Genner i Sønderjylland. Dens formål er at samle mennesker med interesse for motorcykler, hvor der også kan dyrkes andet til gensidig gavn.

SMCC orienterer via klubbens blad. Det skal også kunne læses på vor hjemmeside.

§ 2

Generalforsamlingen kan tage stilling til eventuelle æresmedlemmer.

   § 3

Enhver med interesse for motorcykler kan optages som medlem.

Et medlemskab i S.M.C.C. er gældende fra datoen for medlemmets optagelse at regne. Ægtepar eller samboende i ægteskabslignende forhold betragtes som et medlem.
Efter at en kandidat har betalt kontingent, udleveres klubbens vedtægter.

S.M.C.C´s bomærke kan erhverves mod betaling.

I tilfælde af flytning skal adresseforandringen meddeles kassereren inden 14 dage.
Udmeldelse af S.M.C.C. foregår ved besked til kassereren.

Medlemmer med mulighed for at logge på klubbens hjemmeside betragtes som fuldt orienterede via denne side.

§ 4

Til dækning af S.M.C.C.´s udgifter betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen.

Klubben skal være selvfinansierende og må derfor ikke optage lån.

§ 5

Kassereren kan slette et medlem, hvis denne er over en måned i restance med kontingent eller andre ydelser. Medlemmet optages igen med nyt medlemsnummer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold har vist sig af en sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af S.M.C.C. ikke skønnes at være foreneligt med hvad der normalt accepteres i landet.

§ 6

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år. Genvalg kan finde sted.

Klubbens formand og dens kasserer tilsigtes ikke at have samme valgperiode og de vælges direkte af generalforsamlingen.

To suppleanter samt revisor og revisors suppleant vælges samtidig, men for et år ad gangen. Suppleanter, der indtræder for et bestyrelsesmedlem skal sidde det afgående medlems periode ud, hvorefter vedkommende er på valg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen udarbejder den nye bestyrelse en plan for det videre arbejde.

§ 7

Formanden repræsenterer S.M.C.C. udadtil og leder bestyrelsesmøderne. Disse afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over forhandlingerne føres en protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få deres eventuelle underkendte mening ført til protokols.

§ 8

Generelt om økonomi:

  • Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober.
  • Klubben skal have en bankkonto i et anerkendt pengeinstitut.
  • Udtræk af indestående på kontoen kan kun fortages af kassereren.
  • Kontingent fra medlemmerne skal være betalt senest 1. marts enten til bankkontoen eller til kassereren personligt.
  • Klubbens kasserer og formand må ud over kort tid ligge inde med kontante beløb hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen og skal fremgå af dennes protokollat. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk for dette fastsatte beløb.
  • Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 9

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle S.M.C.C.´s anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår og der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via de officielle organer.
Med indkaldelsen skal følge en af bestyrelsen fastsat dagsorden mindst med beretning om årets gang samt fremlæggelse af det af revisoren reviderede regnskab for det forgangne år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst ¼ af S.M.C.C.´s medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af underskriverne skal være til stede under afholdelsen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel via klubblader og skal indeholde en dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden; men skriftlig afstemning skal altid finde sted, hvis et af de fremmødte medlemmer måtte ønske det.

§ 11

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. Hvert medlem har kun en stemme. Uanset samboende gælder, at ét kontingent giver ret til én stemme. Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
Dog kræves til følgende:

  • Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte og de skal udgøre mindst 15 % af klubbens medlemmer. I modsat fald skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
  • Om foreningens ophævelse: At mindst 9/10 af samtlige S.M.C.C.´s medlemmer stemmer derfor. Hvis dette er umuligt, kan ophævelsen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger mindst tre likvidatorer til på lovlig vis at afvikle forpligtelser og foretage fordeling af eventuelle midler.

Læst 9530 gange
Mere i denne kategori: « Praktiske oplysninger
Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SMCC's faste arrangementer

02 okt 2020
16:00 -
SMCC hyggetræf
17 okt 2020
10:00 -
Skaldyrsdag i Husum.
21 okt 2020
18:30 -
Sidste onsdag fra Åbenrå Strand
04 nov 2020
19:00 -
Klubaften hos Owe

SMCC's Spontane ture / arrangementer

Ingen begivenheder

Nyeste Kubikken

       

 aug20forside.jpg

Seneste regionsreferat

pdf logo Brede MC 11. oktober 2019

Nyheder


 Copyright© 1968 - 2019 SMCC.dk. All rights reserved.